• Proč je dobrovolnictví dobré pro vaši duši?

  Proč je dobrovolnictví dobré pro vaši duši?

  Dobrovolnictví je dobré pro duši. Dávání druhým může mít pozitivní dopad na vaše vlastní blaho, protože zmírňuje stres, deprese a osamělost. Dobrovolnictví vám může představit nový okruh přátel a být povzbuzením pro vaši vlastní psychickou pohodu. Dobrovolnictví je dobré pro duši. Dávání druhým může mít pozitivní dopad na vaše vlastní blaho, protože zmírňuje stres, deprese […]

 • Čemu křesťané věří o pomoci druhým?

  Čemu křesťané věří o pomoci druhým?

  Bible říká: „Každý by měl použít jakýkoli dar, který dostal, ke službě druhým a věrně udělovat Boží milost v jejích různých podobách.“ (1. Petra 4:10) Právě v naší službě všichni uvidí Boží milost v akci, když budeme projevovat svou víru. Služba je ztělesněním křesťanské lásky k druhým. Co učí křesťanství o pomoci druhým? Pokyny od […]

 • Co učí křesťanství o pomoci druhým?

  Co učí křesťanství o pomoci druhým?

  Pokyny od Ježíše o pomoci druhým. „Můj příkaz zní: Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.“ „Dej tomu, kdo tě žádá, a neodvracej se od toho, kdo si od tebe chce půjčit.“ „Stejně tak ať svítí vaše světlo před ostatními, aby viděli vaše dobré skutky a oslavovali vašeho Otce v nebesích. …Písmo nám říká, […]

 • Jak dobrovolnictví pomáhá vaší víře?

  Jak dobrovolnictví pomáhá vaší víře?

  Boží slovo je plné zmínek o projevování lásky, štědrosti a sdílení našich darů. Pán dokonce zmiňuje výhody dobrovolnictví. Jak je vidět na příkladech výše, můžeme s jistotou prohlásit, že Boží srdce je pro službu druhým, a on nás navrhl, abychom měli stejnou horlivost. Výsledky studie naznačují, že pravidelné dobrovolnictví v sociálních službách pozitivně ovlivňuje víru […]

 • Co říká Bible o pomoci druhým v nouzi?

  Co říká Bible o pomoci druhým v nouzi?

  „Dávej každému, kdo tě prosí, a pokud ti někdo vezme, co ti patří, nežádej to zpět.“ „Nikdo nemá větší lásku než toto: položit život za své přátele.“ Ježíš odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi.“ Co říká Bible o dávání potřebným? 2 Corinthians 9:6-8 Každý […]

 • Chce Bůh, abychom sloužili druhým?

  Chce Bůh, abychom sloužili druhým?

  Řekl: „Budeš milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem.“ Potom řekl: „Milovat budeš bližního svého jako sám sebe“ (Matouš 22:37, 39). Tato přikázání můžeme poslouchat tím, že budeme sloužit druhým. To znamená, že pro ně uděláme něco laskavého. Když sloužíme druhým, můžeme být šťastní. Co říká Bůh o službě druhým? Neboť, bratří, jste povoláni ke […]

 • Co řekl Ježíš o pomoci lidem?

  Co řekl Ježíš o pomoci lidem?

  Pokyny od Ježíše o pomoci druhým. „Můj příkaz zní: Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.“ „Dej tomu, kdo tě žádá, a neodvracej se od toho, kdo si od tebe chce půjčit.“ „Stejně tak ať svítí vaše světlo před ostatními, aby viděli vaše dobré skutky a oslavovali vašeho Otce v nebesích. … Co říká […]

 • Kde v Bibli se Ježíš dobrovolně přihlásil?

  Kde v Bibli se Ježíš dobrovolně přihlásil?

  Protože nás miloval (Jan 15:13), Ježíš se nabídl, že bude naším Spasitelem. Chtěl následovat plán Nebeského Otce a vzdát slávu Nebeskému Otci (Mojžíš 4:2). Kde v Bibli Ježíš sloužil druhým? Ježíš rád sloužil druhým. Byl dokonalým příkladem služby. Řekl: „Jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží“ (Lukáš 22:27). Věděl, že přišel na zem, aby sloužil […]

 • Kde se v Bibli říká, že potřebujeme společenství?

  Kde se v Bibli říká, že potřebujeme společenství?

  Žalm 133:1 (NIV) nám říká: „Jak dobré a příjemné je, když Boží lid žije pospolu v jednotě!“ Naše kultura někdy dokáže křesťany vykreslit jako docela nudnou partu. Ale to nemůže (nebo by nemělo) být dále od pravdy! Věřící mohou být praštění, vtipní a být s nimi opravdu zábavní. Proč Bůh chce, abychom měli komunitu? Je […]

 • Co říká Bible o misiích a dosahu?

  Co říká Bible o misiích a dosahu?

  Je dosah biblický? Odpověď: Chceme-li uposlechnout Ježíšova základního příkazu „dělej druhým to, co chceš, aby oni činili tobě“, musíme oslovit své okolí. Římanům 12 je klíčová pasáž v přemýšlení o silných biblických základech pro práci typu Zahrada. Písmo učí, že všichni jsme povoláni být misionáři, ať už sloužíme na misiích doma nebo v zahraničí. Všichni […]

 • Proč Bůh chce, abychom se stali dobrovolníky?

  Proč Bůh chce, abychom se stali dobrovolníky?

  Boží slovo je plné zmínek o projevování lásky, štědrosti a sdílení našich darů. Pán dokonce zmiňuje výhody dobrovolnictví. Jak je vidět na příkladech výše, můžeme s jistotou prohlásit, že Boží srdce je pro službu druhým, a on nás navrhl, abychom měli stejnou horlivost. Proč je dobrovolnictví pro Boha důležité? Boží slovo je plné zmínek o […]

 • Co řekl Ježíš o službě?

  Co řekl Ježíš o službě?

  Ježíš řekl: „Jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží“ (Lukáš 22:27). Jako praví následovníci Ježíše musíme také sloužit druhým. Služba pomáhá ostatním, kteří pomoc potřebují. Křesťanská služba vyrůstá z opravdové lásky ke Spasiteli az lásky a zájmu o ty, kterým nám dává příležitosti a vedení, abychom pomohli. Co říká Ježíš o službě? Ježíš jednou řekl, […]

Got any book recommendations?