Chce Bůh, abychom sloužili druhým?


Řekl: „Budeš milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem.“ Potom řekl: „Milovat budeš bližního svého jako sám sebe“ (Matouš 22:37, 39). Tato přikázání můžeme poslouchat tím, že budeme sloužit druhým. To znamená, že pro ně uděláme něco laskavého. Když sloužíme druhým, můžeme být šťastní.

Co říká Bůh o službě druhým?

Neboť, bratří, jste povoláni ke svobodě; jen nepoužívejte svobodu pro příležitost k tělu, ale služte si navzájem láskou. Neboť všechen zákon se naplňuje v jednom slově, i v tomto; Milovat budeš bližního svého jako sám sebe.“

Volá nás Bůh, abychom sloužili druhým?

Ježíš jednou řekl, že cokoli děláme nejmenšímu ze svých bližních, činíme jemu. Takže pokud Mu opravdu chcete sloužit, nejlepší způsob, jak začít, je sloužit potřebným. Nemusíte být Matka Tereza nebo Mahátma Gándhí. Všichni jsme povoláni být Kristovými služebníky svými vlastními způsoby.

Proč Pán chce, abychom sloužili druhým?

Musíme sloužit druhým, abychom získali věčný život. Bůh řekl, že ti, kdo s ním žijí, musí milovat jeho děti a sloužit jim (viz Matouš 25:34–40). Když vezmeme v úvahu životy lidí, kteří slouží nesobecky, můžeme vidět, že více získávají, než dávají.

Kde v Bibli Bůh říká, že máme sloužit druhým?

Volá nás Bůh, abychom sloužili druhým?

Ježíš jednou řekl, že cokoli děláme nejmenšímu ze svých bližních, činíme jemu. Takže pokud Mu opravdu chcete sloužit, nejlepší způsob, jak začít, je sloužit potřebným. Nemusíte být Matka Tereza nebo Mahátma Gándhí. Všichni jsme povoláni být Kristovými služebníky svými vlastními způsoby.

Je nutné sloužit druhým?

Ale servírování neznamená, že se budete cítit dobře. Studie ukázaly, že podávání má prospěšné účinky na duševní a fyzické zdraví, jako je snížení deprese, snížení krvetlaku a prodloužení životnosti. Upřednostnění potřeb druhých lidí před vašimi také posiluje vaše vztahy.

Co říká Ježíš o pomoci druhým?

Pokyny od Ježíše o pomoci druhým. „Můj příkaz zní: Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.“ „Dej tomu, kdo tě žádá, a neodvracej se od toho, kdo si od tebe chce půjčit.“ „Stejně tak ať svítí vaše světlo před ostatními, aby viděli vaše dobré skutky a oslavovali vašeho Otce v nebesích. …

Jsou křesťané povoláni sloužit druhým?

Za prvé, máme křesťanskou povinnost sloužit si navzájem. Bible říká: „Každý by měl použít jakýkoli dar, který dostal, ke službě druhým a věrně udělovat Boží milost v jejích různých podobách.“ (1. Petra 4:10) Právě v naší službě všichni uvidí Boží milost v akci, když budeme prokazovat svou víru.

Jak nás Bůh povolal, abychom sloužili?

Bůh nás povolává tím, že nás a naše okolnosti uší na míru, abychom Mu sloužili konkrétními způsoby (1. Korintským 12:1–11). Takto definujeme konkrétní oblasti, ve kterých nejplodněji pracujeme a sloužíme.

Jak sloužíme druhým s Bohem?

Zde je několik způsobů, jak sloužit druhým: Modlete se jeden za druhého (Efezským 6:18) Sdílejte a dávejte těm, kteří to potřebují (Hebrejcům 13:16) Povzbuzujte (1. Tesalonickým 5:11)

Žijeme proto, abychom sloužili druhým?

Albert Einstein řekl: „Pouze život žitý ve službě druhým stojí za to žít.“ Nejprve se musíme naučit sloužit sami sobě. Obsluhujte nejprve sami sebe. Jen tak můžete být otevřeným kanálem pro lásku, abyste mohli sloužit druhým.

Proč je důležité, aby křesťané sloužili druhým?

Je to kvůli naší víře v Jeho lásku a Jeho velké spasení, že milujeme druhé. Jan 13:35 říká Ježíšovým následovníkům: „Podle toho všichni poznají, že jstemoji učedníci, milujete-li se navzájem.“ Jedním ze způsobů, jak projevujeme lásku jeden k druhému, je pomáhat si navzájem nést svá břemena (Galatským 6:2).

Proč je tak důležité, abychom sloužili druhým?

Když sloužíme druhým, pokořuje nás to a připomíná nám širší obraz života. V Bibli je příběh, který vypráví o době, kdy se Ježíš pokořil a sloužil svým učedníkům tím, že jim umyl nohy.

Co říká Ježíš o službě v Bibli?

V Janovi 13:15 nám Ježíš dává příklad, který máme následovat. Poté, co umyl nohy svým učedníkům – skutek lásky, pokory a služby – nás povzbuzuje, abychom následovali Jeho vedení a sloužili si navzájem. „Dal jsem ti příklad, že byste měli dělat to, co jsem já udělal pro vás,“ říká Ježíš.

Co říká Bible o pomoci a službě druhým?

Židům 13:16: „A nezapomínejte konat dobro a dělit se s ostatními, neboť takové oběti má Bůh zalíbení.“ Lukáš 6:30: „Každému, kdo tě žebrá, dej, a od toho, kdo ti bere tvůj majetek, ho nežádej zpět. Jan 15:13: „Nikdo nemá větší lásku než toto: položit život za své přátele.“

Co to znamená sloužit ostatním?

Může to znamenat sloužit účelu nebo funkci. O lidech, kteří zastávají úřad nebo vykonávají nějakou službu, se říká, že slouží. Může to znamenat být oddán něčemu, jako je církev, umění nebo vaše země. Může to znamenat pracovat pro někoho.

Co řekl Ježíš o tom, že je služebníkem?

V reakci na jejich neshody Ježíš prohlásil: „Kdo chce být mezi vámi velký, musí být vaším služebníkem, a kdo chce být první, musí být otrokem (služebníkem) všech. Neboť ani Syn člověka (Ježíš) nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“

Co říká Bible o dávání a službě?

2 Korintským 9:6-8 Pamatujte na toto: Kdo skoupě rozsévá, skoupě bude také sklízet, a kdo rozsévá štědře, bude také štědře sklízet. Každý z vás by měl dát to, co jste se ve svém srdci rozhodli dát, ne neochotně nebo z donucení, protože Bůh miluje veselého dárce.

Volá nás Bůh, abychom sloužili druhým?

Ježíš jednou řekl, že cokoli děláme nejmenšímu ze svých bližních, činíme jemu. Takže pokud Mu opravdu chcete sloužit, nejlepší způsob, jak začít, je sloužit potřebným. Nemusíte být Matka Tereza nebo Mahátma Gándhí. Všichni jsme povoláni být Kristovými služebníky svými vlastními způsoby.

Jak Ježíš chce, abychom se chovali k druhým?

Buďte laskaví, soucitní a odpouštějící On je k nám vždy laskavý a soucitný, dokonce i v našem hříchu. Jeho oběť na kříži zpečetila odpuštění našeho hříchu. Ježíš byl vzorem laskavosti, soucitu a odpuštění pro celé lidstvo, které má následovat. A jako Jeho děti bychom se měli zavázat, že budeme dělat totéž.6

Co říká Bible o dávání druhým v nouzi?

2 Corinthians 9:6-8 Každý z vás by měl dát to, co jste se ve svém srdci rozhodli dát, ne zdráhavě nebo z donucení, neboť Bůh miluje veselého dárce. A Bůh vám může bohatě požehnat, abyste ve všech věcech v každém čase měli vše, co potřebujete, abyste byli hojní v každém dobrém díle.

Zajímá se Bůh o to, proč sloužíte druhým?

Boha mnohem více zajímá, proč sloužíte druhým, než to, jak dobře jim sloužíte. Vždy se dívá na tvé srdce, slouží ochotně a dychtivě z lásky k Ježíši a vděčnosti za všechno, co pro tebe udělal. Nejvíc se podobáš Ježíši, když sloužíš druhým. Když Ježíš umyl nohy svým učedníkům, řekl: „Dal jsem vám příklad, který máte následovat.

Jak můžeme sloužit Bohu tím, že sloužíme druhým?

Tento seznam uvádí 15způsoby, jakými můžeme sloužit Bohu tím, že sloužíme druhým. Sloužit Bohu začíná službou v našich rodinách. Denně pracujeme, uklízíme, milujeme, podporujeme, nasloucháme, učíme a donekonečna se dáváme členům naší rodiny. Možná se často cítíme zavaleni vším, co musíme udělat, ale starší M. Russell Ballard dal následující radu:

Jak nás Ježíš učí sloužit druhým?

Poučení od Ježíše o tom, jak sloužit druhým V Janovi 13:15 nám Ježíš dává příklad, který máme následovat. Poté, co umyl nohy svým učedníkům – skutek lásky, pokory a služby – nás povzbuzuje, abychom následovali Jeho vedení a sloužili si navzájem. „Dal jsem ti příklad, že byste měli dělat to, co jsem já udělal pro vás,“ říká Ježíš.

Jsi nejvíce jako Ježíš, když sloužíš druhým?

Jsi nejvíce jako Ježíš, když sloužíš druhým. Když Ježíš umyl nohy svým učedníkům, řekl: „Dal jsem vám příklad, který máte následovat. Udělej to, co jsem udělal já tobě.“ (Jan 13:14–15 NLT) Rick Warren pomáhá lidem žít s nadějí a záměrně již více než 40 let.


Posted

in

by

Tags: