Co řekl Ježíš o pomoci lidem?


Pokyny od Ježíše o pomoci druhým. „Můj příkaz zní: Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.“ „Dej tomu, kdo tě žádá, a neodvracej se od toho, kdo si od tebe chce půjčit.“ „Stejně tak ať svítí vaše světlo před ostatními, aby viděli vaše dobré skutky a oslavovali vašeho Otce v nebesích. …

Co říká Bůh o pomoci druhým lidem?

Židům 13:16: „A nezapomínejte konat dobro a dělit se s ostatními, neboť takové oběti má Bůh zalíbení.“ Lukáš 6:30: „Každému, kdo tě žebrá, dej, a od toho, kdo ti bere tvůj majetek, ho nežádej zpět. Jan 15:13: „Nikdo nemá větší lásku než toto: položit život za své přátele.“

Jak Bůh chce, abychom pomáhali druhým?

Bůh chce, abychom si navzájem pomáhali v dobách bojů a hříchů. Písmo to přikazuje: „Neste navzájem svá břemena, a tak naplňte zákon Kristův“ (Galatským 6:2). Když někoho jiného požádáte, aby vám pomohl nést břemeno, dáváte mu příležitost sloužit Bohu a sdílet s vámi Kristovu lásku.

Co říká Bůh o pomoci druhým lidem?

Židům 13:16: „A nezapomínejte konat dobro a dělit se s ostatními, neboť takové oběti má Bůh zalíbení.“ Lukáš 6:30: „Každému, kdo tě žebrá, dej, a od toho, kdo ti bere tvůj majetek, ho nežádej zpět. Jan 15:13: „Nikdo nemá větší lásku než toto: položit život za své přátele.“

Proč je pro Ježíše důležité, abychom sloužili druhým?

Učil, že každý z nás by Ho měl následovat tím, že si odpíráme sobecké zájmy, abychom sloužili druhým. Jsme šťastnější a naplněnější, když jednáme a sloužíme pro to, co dáváme, ne pro to, co dostáváme. Ježíš učil, že my, kteří Ho následujeme, bychom měli být vzácní a jedineční, abychom zářili všem lidem.6

Kde se v Bibli píše o pomoci těm, kteří to potřebují?

Přísloví 3:27 Je Božím úkolem umístit do našich životů konkrétní lidi, kteří potřebují pomoc, a jeho úkolem je také dát nám prostředky, abychom těmto lidem pomohli. Musíme být věrní, abychom v těchto chvílích jednali s tím, co nám dal, a můžeme ho nechat, aby se postaral o zbytek!

Co říká Bible o tom, že si přátelé navzájem pomáhají?

Galatským 6:2 „Neste navzájem svá břemena, a tak naplníte zákon Kristův.“ Dobrá zpráva: Nikdo nedělá nic sám. Můžete pomoci přátelům a rodině překonat velké i malé životní překážky a oni udělají totéž pro vás.

Kde se v Bibli říká starat se o druhé?

Ephesians 4:32 32 Buďte k sobě navzájem laskaví a soucitní, odpouštějte si navzájem, jako v Kristu Bůh odpustil vám.

Co říká Bůh o pomoci druhým lidem?

Židům 13:16: „A nezapomínejte konat dobro a dělit se s ostatními, neboť takové oběti má Bůh zalíbení.“ Lukáš 6:30: „Každému, kdo tě žebrá, dej, a od toho, kdo ti bere tvůj majetek, ho nežádej zpět. Jan 15:13: „Nikdo nemá větší lásku než toto: položit život za své přátele.“

Co říká Matthew o službě druhým?

Co říká Bible o dávání a službě?

2 Korintským 9:6-8 Pamatujte na toto: Kdo skoupě rozsévá, skoupě bude také sklízet, a kdo rozsévá štědře, bude také štědře sklízet. Každý z vás by měl dát to, co jste se ve svém srdci rozhodli dát, ne neochotně nebo z donucení, protože Bůh miluje veselého dárce.

Co říká Bible o pomoci těm méně šťastným?

Luke 12:33-34 (NIV) „Prodejte svůj majetek a rozdávejte chudým. Zajistěte si peněženky, které se neopotřebují, apoklad v nebi, který nikdy nezklame, kde se žádný zloděj nepřiblíží a žádný mol neničí. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“

Co říká Bible o pomoci druhým bez uznání?

Římanům 12:13 Pomáhat druhým bez uznání je něco, co by křesťané měli dělat, protože nám to řekl Ježíš. To je něco, co by lidé měli dělat, protože je to správná věc, ne proto, že očekávají odměnu.

Jak křesťané projevují péči o druhé?

Křesťané věří, že mají povinnost projevovat péči ostatním, a to jak uvnitř, tak mimo církev. Rozhodli se o sebe pečovat mnoha různými způsoby. To zahrnuje naslouchání a čtení učení z Bible, pořádání komunitních akcí a slavení náboženských svátků po celý rok.

Co říká Bible o péči o potřebné?

Péče o ostatní křesťany Židům 6:10-12 Neboť Bůh není nespravedlivý. Nezapomene, jak tvrdě jste pro něj pracovali a jak jste mu projevovali svou lásku tím, že jste se starali o ostatní věřící, jak to děláte dosud.

Co říká Bible o odpovědnosti vůči druhým?

Galatským 6:2 říká: „Neste navzájem svá břemena, a tak naplníte zákon Kristův.“ Nikdo by neměl chodit sám v údolí zatížení. Potřebujeme jít s ostatními a sdílet a ulehčit těžké břemeno, které mnozí nesou na svých bedrech. Ježíš odstranil naše největší břemeno na kříži.

Co říká Bůh o pomoci druhým lidem?

Židům 13:16: „A nezapomínejte konat dobro a dělit se s ostatními, neboť takové oběti má Bůh zalíbení.“ Lukáš 6:30: „Každému, kdo tě žebrá, dej, a od toho, kdo ti bere tvůj majetek, ho nežádej zpět. Jan 15:13: „Nikdo nemá větší láskunež toto: položit život za své přátele.“

Jaká je slavná Ježíšova linie ve službě druhým?

„Ve všem jsem vám ukázal, že tvrdou prací musíme pomáhat slabým. Tímto způsobem si připomínáme slova Pána Ježíše: ‚Blaženější je dávat než přijímat.’“

Co řekl Ježíš o tom, že je služebníkem?

V reakci na jejich neshody Ježíš prohlásil: „Kdo chce být mezi vámi velký, musí být vaším služebníkem, a kdo chce být první, musí být otrokem (služebníkem) všech. Neboť ani Syn člověka (Ježíš) nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“

Co říká Bible o péči o druhé?

Ephesians 4:32 32 Buďte k sobě navzájem laskaví a soucitní, odpouštějte si navzájem, jako v Kristu Bůh odpustil vám.

Proč Bůh chce, abychom dávali?

Naše dávání je připomínkou požehnání, která nám Bůh dává a dává nám skrze Ježíše Krista.“ V Janovi 3:16 najdeme tři myšlenky, které by měly být základem všeho našeho dávání. Boží motivací k dávání byla láska; dal sám sebe v osobě Ježíše a Bůh dal jako odpověď na naši potřebu.6

Co říká Bible o pomoci slabým?

Žalm 41:1 (NIV) „Blaze těm, kdo mají ohled na slabé; Hospodin je vysvobodí v dobách soužení.“


Posted

in

by

Tags: